G-QSEF2D1NK2

Antecedents

Antecedents

LIFE Ricotí “Conservació de l’alosa becuda i el seu hàbitat a Sòria (Espanya) (2016-2021). LIFE15 NAT/ES/000802

Va ser el primer projecte LIFE enfocat exclusivament a la conservació de l’alosa becuda. Es va desenvolupar íntegrament en les ZEPA Altos de Barahona i Páramo de Layna a la província de Sòria.

Els seus objectius estaven relacionats amb la conservació i millora de les poblacions d’alosa becuda, l’increment de la disponibilitat d’hàbitat, l’avaluació de la relació entre qualitat de l’hàbitat i la viabilitat poblacional, la definició de criteris per a la gestió de l’hàbitat i la millora del nivell de percepció i valoració social de l’espècie.

Entre els seus resultats destaquen:

  • La restauració de 329 ha d’hàbitat
  • La inclusió de 3.060 ha d’hàbitat d’alta qualitat en un programa de custòdia del territori,
  • La definició de mesures de gestió per a la conservació de l’espècie i el seu hàbitat a Castella i Lleó, aprovades en les Directrius de Gestió de les ZEPA Altos de Barahona i Páramo de Layna.
  • La posada en marxa d’un programa de turisme ornitològic a l’àrea d’actuació del projecte

Va ser coordinat pel Grup d’Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Madrid (TEG UAM) i van participar com a socis la Junta de Castella i Lleó, la Diputació Provincial de Sòria, la Mancomunitat d’obres i Serveis de Corpes, La Fundació Patrimoni Natural de Castella i Lleó, AEPMA S.L., ARTESA S.L. i Innomaker S.L.

Scroll to Top