G-QSEF2D1NK2

Hàbitat

Hàbitat

Molt selectiu respecte a l’hàbitat, estant condicionada la seva presència per dos factors: relleu i tipus de vegetació.

Viu en mitjans esteparis de zones planes (pendent entre el 10-15%) distribuïdes en un ampli gradient altitudinal, des del nivell del mar fins als 1400 m d’altitud. A escala de microhàbitat, la composició florística no és un factor determinant, ja que ocupa una gran diversitat de formacions vegetals al llarg de la seva àrea de distribució (cambroneres, espigoleres, argelagars, estepars, romerars, etc.).

La selecció de l’hàbitat sí que és relativament estricta en quant a l’estructura de la vegetació. En general, requereix de matolls de camèfits de baixa alçada (20-40 cm) que li aporten substrat de nidificació i refugi davant possibles depredadors. No obstant això, en el nord-oest de la seva distribució (Zamora) arriba a ocupar estepars, de Cistus ladanifer de fins a 2 metres d’altura. A més, prefereix zones amb un elevat percentatge de sòl nu, que li permeti desplaçar-se a peó pels seus hàbits principalment terrestres.

Zones de timoneda-praderia amb major cobertura d’herbàcies i cultius són rebutjades per l’espècie, sent hàbitats marginals als quals queden relegats els juvenils. A escala de paisatge, la connectivitat, la grandària de pegat i la composició de la matriu paisatgística repercuteixen en la probabilitat de presència i en el patró de distribució de l’espècie.

Scroll to Top