G-QSEF2D1NK2

Accions

Accions

camera_enhance

Es plantegen dues línies principals d’actuació:

  1. Augmentar l’hàbitat d’alta qualitat per a l’espècie (connectivitat estructural) en tres regions espanyoles; i
  2. Reforçar les subpoblacions d’alt risc d’extinció amb animals silvestres de localitats donants.

L’augment de l’hàbitat d’alta qualitat permetrà ampliar un hàbitat natural singular fragmentat, d’alt interès per a la conservació, que alberga l’alosa becuda i altres espècies d’ocells rellevants. Connectar les localitats d’origen i de retardarà l’extinció local de les subpoblacions marginals, sense que això afecti la persistència de les subpoblacions donants i de la metapoblació en el seu conjunt. L’alosa becuda és una espècie paradigmàtica del declivi poblacional, ja que la població ibèrica encara manté uns pocs milers d’individus, però presenta una tendència clarament negativa, sent aquest el moment adequat per a actuar abans que la població es col·lapsi.

Les accions previstes són les següents:

A1. Recollida d’informació, inclosa la procedent d’estudis anteriors sobre les poblacions d’ocells i els hàbitats

A2. Identificació i selecció d’àrees d’actuació per a la restauració i gestió d’hàbitats; on la restauració pugui aconseguir una clara millora de la funcionalitat ecològica i la connectivitat.

A3. Seguiment de referència de la qualitat de l’hàbitat: vegetació i disponibilitat d’aliment.

A4. Seguiment de referència dels ocells: abundància, distribució, estructura genètica i dieta de les poblacions d’alosa becuda

A5. Disseny de projectes de restauració i millora de l’hàbitat. La restauració prioritzarà la recuperació de l’hàbitat i els processos ecològics, considerant el pasturatge sostenible d’ovelles com una eina clau.

A6. Disseny del programa de translocació. Inclou directrius per a la translocació, incloent l’avaluació de riscos, la selecció d’àrees, dates i llocs; la captura, el maneig, l’etiquetatge amb GPS, la transferència i l’alliberament, així com la consideració del benestar animal i els aspectes ecològics, socials i econòmics. Inclourà una estratègia de sortida si s’arriba a un punt en el qual ja no es justifica la inversió de més recursos.

Accions preparatòries

add_a_photo

Accions concretes de conservació

add_photo_alternate

C1. Restauració de l’hàbitat: plantacions, gestió i clarejo selectiu d’arbres i matolls, restauració topogràfica

C2. Millora de l’hàbitat: gestió del bestiar i sembra d’excrements, mitjançant la millora de la gestió del pasturatge, infraestructures, punts d’aigua, etc. Pot incloure accions de demostració de sembra d’excrements d’ovella si el pasturatge d’ovelles és inviable.

C3. Translocacions. Translocació d’un nombre reduït d’individus (3 mascles, 3 femelles) durant 4 anys en 3 llocs de Castella-la Manxa. Els llocs de destinació (dins de la ZEPA) se seleccionaran entre subpoblacions amb alt nombre d’individus. Les subpoblaciones de destí (dins de la ZEPA) seran localitats en les quals l’espècie s’hagi extingit recentment, zones amb alt risc d’extinció, i/o principals contribuents a la connectivitat global de la metapoblación, comprovada mitjançant PVA. Es compliran els requisits nacionals de captura i alliberament d’animals

D. Seguiment de l’impacte del projecte. Farem un seguiment de les poblacions d’ocells, de la qualitat de l’hàbitat i del condicionament del mateix després de la restauració i la millora mitjançant la comparació amb les zones de control (mètode BACI).

D1. Seguiment de la qualitat de l’hàbitat: vegetació i disponibilitat d’aliment. Indicadors de la consecució d’estàndards d’hàbitat d’alta qualitat.

D2. Seguiment de les poblacions d’alosa becuda: grandàries poblacionals, estructura genètica, consideracions sobre malalties i paràsits, seguiment d’ocells alliberats. Inclou indicadors d’èxit en els reforços i que les poblacions font no s’estan veient afectades, incloent un cicle de gestió adaptativa per a les translocacions.

D3. Seguiment tècnic-agronòmic de les accions de conservació i millora de l’hàbitat: restauració, reposició, gestió adaptativa del pasturatge. Indicadors del nivell d’èxit de les mesures de restauració.

D4. Indicadors. Recollida d’evidències que mesurin el progrés cap als objectius del projecte i, en última instància, l’èxit o el fracàs.

Seguiment del projecte

check

Informació i disseminació de resultats

flip_camera_android

E1. Difusió general del projecte. Inclou una pàgina web llançada a l’inici del projecte, i que s’actualitzarà periòdicament.

E2. Difusió dels resultats a les administracions regionals, nacionals i supranacionals. Difusió a les autoritats europees, nacionals i regionals, incloent a l’Inventari de Projectes de Conservació d’Espècies (UICN).

E3. Publicacions tècniques i accions de comunicació. Els resultats es comunicaran en documents i informes tècnics i científics, així com en fullets informatius per al públic en general.

E4. Difusió local: Sensibilització i educació ambiental.

F1. Gestió de projectes: coordinació administrativa, econòmica i tècnica.

F2. Coordinació del projecte: reunions.

F3. Auditoria externa.

F4. Comitè científic. És un consell assessor extern que es crearà amb experts en restauració ecològica, pasturatge i ocells. Es reunirà almenys una vegada a l’any per a assessorar la coordinació tècnica.

F5. Pla de Comunicació Post-LIFE i Pla de Conservació

Gestió del projecte

settings
Scroll to Top